Download onze nieuwe CRM Buyer's Guide 2024

Download onze nieuwe CRM Buyer's Guide 2024

SuperOffice CRM Online Master Subscription Agreement (MSA)

Service voorwaarden

Deze overeenkomst is geldig vanaf 25 mei 2018. De vorige versie kun je hier bekijken.

Bekijk een vergelijking van de oude en nieuwe overeenkomst met een overzicht van de wijzigingen hier.

Inhoud

1. Reikwijdte van de overeenkomst

2. Free Trial

3. Definities

4. Verantwoordelijkheden van de klant

  • 4.1 Beperkt toegangsrecht voor gebruik van de Service
  • 4.2 Openbare Services.
  • 4.3 Services van derden

5. Beschikbaarheid van de Service

6. Support

7. Schending van de Overeenkomst en aansprakelijkheidsbeperking

8. Juridische gebreken

9. Verwerking van Persoonsgegevens

10. Verwerking van financiële informatie

11. Vertrouwelijkheid

12. Vergoedingen en betaling

  • 12.1 Abonnementsvergoedingen
  • 12.2 Gebruikslimieten
  • 12.3 Aanvullende services
  • 12.4 Wijzigingen in het aantal Gebruikers

13. Beëindiging van Overeenkomst

14. Overdracht van rechten

15. Communicatie Klant en Gebruikers

16. Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

17. Intellectuele Eigendomsrechten en Eigendom van gegevens

18. Geschillen

19. Met wie sluit de klant het contract

1. Reikwijdte van de Overeenkomst

De Overeenkomst is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de SuperOffice CRM Online service door de Klant.

De Service wordt uitgevoerd op door SuperOffice beheerde servers en infrastructuur en de Klant krijgt toegang tot de Service via het Internet. SuperOffice behoudt zich alle rechten voor op alle elementen waaruit de Service bestaat. De Klant krijgt geen licentie of gebruiksrecht dat verder gaat dan hetgeen uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is vermeld. Als integraal onderdeel van deze Overeenkomst heeft de Klant recht op ondersteuning, zoals gedefinieerd in artikel 6 van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van acceptatie. Acceptatie wordt geacht plaats te vinden wanneer de Klant de Free Trial (gratis proefversie) begint te gebruiken of wanneer de Klant een betaald abonnement op de Service afsluit door het Initiële Bestelformulier en een Gegevensverwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

2. Free Trial

Als SuperOffice de Klant een Free Trial van de Service, worden één of meer van de services kosteloos ingeschakeld, tot de eerste van a) het einde van de gratis proefperiode na 30 dagen of b) de datum waarop de Klant een betaald abonnement op de Service neemt. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op de Free Trial.

LET OP: Alle gegevens die bij de Free Trial worden ingevoerd, configuraties die zijn ingesteld of Add-ons van Derden (Services van Derden) die in de Free Trial zijn geactiveerd gaan definitief verloren, tenzij de Klant een standaard Abonnementsovereenkomst voor dezelfde services als die van de Free Trial afsluit. Gegevens kunnen vóór het einde van de Free Trial worden geëxporteerd. Wanneer de Klant zich aanmeldt voor een standaard Abonnementsovereenkomst, kan de Klant beslissen om te beginnen met een nieuwe/schone database of om door te gaan met de gegevens die al tijdens de Free Trial zijn ingevoerd.

Als u een concurrent van SuperOffice bent, mag u de Free Trial niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperOffice. Toegang tot de Service voor het monitoren van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Service of voor andere benchmarking- of concurrentiedoeleinden is verboden.

3. Definities

Overeenkomstdatum” is de datum waarop u het Initiële Orderformulier ondertekent. Vanaf deze datum is de Klant een klant en wij zullen onze Service zonder onnodige vertraging inschakelen.

Overeenkomst periode” is de lopende Overeenkomstperiode waarin u zich bevindt. Dit betekent de Initiële Overeenkomstperiode van 12 maanden voordat het wordt gewijzigd, zodat het overeenkomt met de factuurinterval waarin u zich bevindt.

Klantgegevens” betekent indeze Overeenkomst, alle gegevens die de Klant opslaat op de servers van SuperOffice of van een onderaannemer van SuperOffice.

Initieel Orderformulier” wordt gebruikt om de documenten aan te duiden (die informatie bevatten over het aantal Gebruikersplannen, Factuurinterval, prijzen, Gegevensverwerkingsovereenkomst etc.) die worden ondertekend bij het bestellen van de Service.

Factuurinterval” is de betalingstermijn die op het Initiële Orderformulier wordt vermeld of indien anderszins schriftelijk overeengekomen, een latere datum. De factuurinterval kan jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks zijn.

Gemeten Services” is de term die wordt gebruikt voor het meten van systeembronnen die door de Klant worden verbruikt. Deze bronnen kunnen zijn: opslagvolume, maandelijks volume van massa mailings of unieke maandelijkse logins bij het Customer Center.

Pay-per-use” wordt gebruikt wanneer het daadwerkelijke gebruik van “Gemeten Services” de limieten overschrijdt die bij de Service zijn inbegrepen.

Service” betekent SuperOffice CRM Online - de op software gebaseerde services die door de Klant via het Initiële Orderformulier worden besteld of die op grond van een Free Trial worden verstrekt, zoals beschreven. “Services” omvatten geen content en Services van Derden.

Services van Derden” betekent producten, services, functionaliteit of content verstrekt door Externe Dienstverleners. Deze services zijn bedoeld om in combinatie met de SuperOffice Service gebruikt te worden en de meeste zijn verkrijgbaar in de SuperOffice App Store. Services van Derden vallen niet onder deze Overeenkomst, maar vereisen een afzonderlijke Overeenkomst tussen de Klant en de Externe Dienstverlener.

Gebruikersplan” is de naam van het plan dat aan een individuele gebruiker is toegewezen voor een specifieke reeks functies.

4. Verantwoordelijkheden van de klant

4.1 Beperkt toegangsrecht voor gebruik van de Service

Het recht op toegang tot de Service is op elk moment beperkt tot het aantal Gebruikers waarvoor de Klant zich heeft aangemeld en waarvoor de Klant betaalt.

Als de Klant de Overeenkomst met aanvullende Gebruikers moet uitbreiden, moet het abonnement voor aanvullende Gebruikers bij SuperOffice worden besteld volgens de procedure in artikel 12.

Abonnementen op grond van deze Overeenkomst zijn beperkt tot de werknemers van de Klant of consultants die op grond van een overeenkomst met de Klant diensten voor de Klant verrichten. De Klant zal vereisen dat gebruikers zich hardmaken om juridisch gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden die in deze Overeenkomst zijn opgenomen. De Klant zal niet toestaan dat andere personen of entiteiten directe of indirecte toegang verkrijgen tot of gebruik maken van de Service of de documentatie, anders dan zoals uitdrukkelijk in de Overeenkomst vermeld.

De Klant zal de Service alleen gebruiken voor interne doeleinden van de Klant. De Klant is niet gerechtigd om gegevensverwerking uit te voeren namens een derde die de Service gebruikt. De Klant verbindt zich ertoe de Service te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, goedkeuringen, beperkingen en vereisten zoals vermeld in de Overeenkomst.

De Klant is verantwoordelijk voor de gegevens, materialen en de informatie die de Klant of diens Gebruikers met de Service verwerken. De Klant mag de Service niet gebruiken om ongeoorloofde spam of anderszins onwettig materiaal met behulp van de Service te verzenden. De Klant zal geen materiaal met softwarevirussen en vergelijkbare schadelijke computercodes, scripts, bestanden of programma's opslaan, verwerken of verzenden. De Klant moet alle onderdelen van the SuperOffice Public Facing Policy (SPFC, artikel 4.2) respecteren.

De Klant zal niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Service of de daarmee verbonden netwerken of systemen. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk om de beveiliging, integriteit of prestaties van de Service of de gegevens die het bevat niet te hinderen of te verstoren.

Een snelle internetverbinding is vereist voor goede overdracht van de Services. De Klant is verantwoordelijk voor de netwerkverbindingen die het netwerk van de Klant met de Service verbinden, waaronder “browser” software ondersteund door SuperOffice. Dergelijke infrastructuur moet HTTP ondersteunen over Transport Layer Security (TLS). SuperOffice aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid of prestaties van verbindingen zoals die welke hier worden beschreven.

In geval van schending van deze voorwaarden is SuperOffice gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en de toegang van de Klant tot de Service met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dergelijke maatregelen van SuperOffice ontheffen de Klant niet van de verplichting om voor de gehele Overeenkomsttermijn te betalen.

4.2 Openbare Services

Als de Klant een abonnement neemt op een Service voor het verzenden van elektronische berichten (d.w.z. Mailings) of voor het aanmaken en hosten van content op openbare websites, valt dat gebruik onder het Beleid van SuperOffice inzake Openbare Services (beschikbaar bij het SuperOffice Trust Center). De Klant is ook als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving bij het gebruik van cookies of andere volgtechnologieën in verband met dergelijke services.

Indien SuperOffice door een derde wordt verplicht om Content te verwijderen, of informatie krijgt dat Content verstrekt door de Klant de toepasselijke wetgeving of rechten van derden kan schenden, dan kan SuperOffice de Klant in kennis stellen dat de Klant dergelijke Content onmiddellijk moet verwijderen.

4.3 Services van derden

De Klant kan Services van Derden (Applicaties) in de Service integreren. Elke verkrijging of ontwikkeling door de Klant van dergelijke Applicaties, en elke uitwisseling van gegevens tussen de Klant en Derde geschiedt uitsluitend tussen de Klant en de desbetreffende Externe Dienstverlener. SuperOffice garandeert of ondersteunt geen Services van Derden, ongeacht of ze door SuperOffice zijn “gecertificeerd” of niet, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een Orderformulier.

Indien SuperOffice informatie krijgt dat een Service van een Derde het Beleid van SuperOffice inzake Openbare Service, Gebruikersvoorwaarden van de App Store, de toepasselijke wetgeving of rechten van derden kan schenden, dan zal SuperOffice de Klant daarvan in kennis stellen die een dergelijke Service van Derden dan onmiddellijk moet uitschakelen of wijzigen om de potentiële schending te verhelpen. Als de Klant niet de vereiste maatregelen neemt in overeenstemming met het bovenstaande, kan SuperOffice de desbetreffende Content, Service en/of Service van Derden uitschakelen totdat de potentiële schending is verholpen.

Klantgegevens

Indien de Klant ervoor kiest om gebruik te maken van een Service van Derden bij de Service, geeft de Klant SuperOffice toestemming om de Service van Derden en de leverancier daarvan toegang te verlenen tot Klantgegevens zoals vereist is voor de interoperabiliteit van die Service van Derden met de Service. SuperOffice is niet verantwoordelijk voor enige bekendmaking, wijziging of verwijdering van Klantgegevens door de toegang van een dergelijke Service van Derden of de leverancier daarvan. Gegevensbeschermingsovereenkomsten moeten tussen de Klant en een dergelijke leverancier van een Service van Derden worden gesloten. De Klant is verantwoordelijk voor het informeren van Gebruikers over elke bekendmaking van hun persoonsgegevens aan een leverancier van een Service van Derden.

SuperOffice Expander Services

Expander Services bevatten functies en tools die zijn ontworpen voor samenwerking met Services van Derden (d.w.z. API’s, plugins, CRM Scripts, etc.). Om deze functies te gebruiken kan de Klant verplicht zijn om een afzonderlijke licentie van SuperOffice te verkrijgen en de Voorwaarden voor Expander Services te ondertekenen. SuperOffice kan de ononderbroken beschikbaarheid van dergelijke functies van de Service niet garanderen en kan ze wijzigen of beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op restitutie, krediet of een andere vergoeding, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot als de leverancier van een Service van Derden deze niet meer beschikbaar stelt voor samenwerking met de overeenkomstige functies van de Service op een manier die acceptabel is voor SuperOffice.

5. Beschikbaarheid van de Service

De beschikbaarheid van de Service is 99,8%. Het maandelijkse beschikbaarheidspercentage wordt gedefinieerd als het totale aantal minuten in een bepaalde kalendermaand minus het totale aantal minuten dat de Service niet beschikbaar is in dezelfde periode gedurende het totale aantal minuten van de periode. Niet-beschikbaarheid van een Service wordt gedefinieerd als een tijdsbestek waarin Klanten geen gegevens kunnen lezen of schrijven, waarvoor zij wel de juiste toestemming hebben.

Bepaalde soorten serviceonderhoud zullen leiden tot verstoring van de werking van de Service en zijn niet inbegrepen in de Niet-beschikbaarheid van de Service zoals hierboven gedefinieerd. Voor zover mogelijk zal de Klant met een adequate kennisgeving van dergelijk onderhoud op de hoogte worden gesteld. Dergelijk onderhoud zal bij voorkeur worden uitgevoerd buiten de normale kantooruren en zodanig dat de Service zo weinig mogelijk wordt verstoord. Desalniettemin kan het onderhoud met een kennisgeving kort van tevoren of zonder kennisgeving worden uitgevoerd en kan het ook tijdens kantooruren worden uitgevoerd als dit nodig is om fouten in de Service te corrigeren of om te voorkomen dat fouten in de Service verschijnen. De beschikbaarheid van de Service is afhankelijk van het gebruik van het Internet, dat onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die buiten de macht van SuperOffice liggen. Vertragingen, leveringsfouten of niet-beschikbaarheid als gevolg van dergelijke problemen zijn niet inbegrepen in de Niet-beschikbaarheid van de service zoals hierboven gedefinieerd.

Als de Service gedurende een bepaalde kalendermaand minder dan 99,8% beschikbaar is en dit wordt veroorzaakt door een storing in de SuperOffice-omgeving, -apparatuur of -software, kan de Klant uitsluitend een evenredige korting op de abonnementskosten voor de betreffende kalendermaand claimen. Andere situaties, bijvoorbeeld niet-beschikbaarheid veroorzaakt door communicatiefaciliteiten, externe factoren of de apparatuur of software van de Klant geven de Klant geen recht om reductie van de abonnementsvergoeding te claimen.

Om een claim te kunnen indienen, moet de Klant SuperOffice op de hoogte stellen als de service niet beschikbaar is door binnen 5 werkdagen na een incident een nieuw ondersteuningsverzoek in te dienen bij ons support center. De Klant moet alle relevante informatie over het incident verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een gedetailleerde beschrijving, het aantal getroffen gebruikers en de locatie van deze gebruikers en alle pogingen die de Klant heeft gedaan om het incident op te lossen. De berekening van niet-beschikbaarheid begint nadat de Klant SuperOffice hiervan op de hoogte heeft gesteld of nadat SuperOffice zich op andere wijze bewust is geworden van de niet-beschikbaarheid. SuperOffice zal haar uiterste best doen en alle beschikbare informatie gebruiken om een claim te valideren en te goeder trouw te beoordelen of de claim in behandeling kan worden genomen. SuperOffice zal haar uiterste best doen om een claim binnen 30 dagen te verwerken.

6. Support

De Klant krijgt toegang tot de SuperOffice Community waar opleidingsmaterialen, hulp, veelgestelde vragen, training en inspiratie beschikbaar zijn. Een Forum voor communicatie met alle gebruikers van SuperOffice CRM is ook beschikbaar.

Support omvat tevens het indienen van gevallen online – via de CRM Online Service of via de SuperOffice Community. Ons support team werkt van maandag tot en met vrijdag tijdens normale kantooruren (8 uur per dag/5 dagen per week, CET +1), behalve op nationale feestdagen, aan het succes van de Klant.

Support omvat de beste inspanningen van SuperOffice voor het oplossen van softwareproblemen op basis van een gedetailleerde beschrijving van het probleem verstrekt door de Klant. Het vinden van een oplossing kan niet worden gegarandeerd.

Support wordt beschikbaar gesteld in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

  • Klanten met meer dan vijf gebruikers moeten een contactpersoon voor support benoemen, die optreedt als contactpersoon van de Klant voor SuperOffice.
  • De Klant zal zijn uiterste best doen en het best gekwalificeerde personeel inzetten om de oorzaak van het probleem te achterhalen en gedetailleerde informatie met de supportmedewerkers te delen.
  • Gevallen die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden zullen gefactureerd worden tegen de geldende SuperOffice-advieskosten per uur. Goedkeuring van dergelijke facturering dient van tevoren plaats te vinden.

De Support omvat alleen de Service als de Service wordt gebruikt op de manier die door SuperOffice wordt aanbevolen. De Support strekt zich niet uit tot andere applicaties, configuraties, integraties, besturingssystemen en dergelijke. Hetzelfde geldt voor de hardware, interne netwerken, internetverbindingen of onderdelen van randapparatuur die onafhankelijk zijn van de Service.

De Support omvat geen reparatie of herstel van de inhoud van de databases van de Klant, of problemen veroorzaakt door de Klant.

SuperOffice behoudt zich het recht voor om een training of consultancyservices aan te bevelen als de Support de vorm aanneemt van algemene training. Op dezelfde wijze behoudt SuperOffice zich het recht voor om specificaties van mogelijke oplossingen naar de Klant te sturen, die de Klant moet proberen te implementeren om het desbetreffende probleem op te lossen.

Deze Support omvat geen vorm van consultancyservices. De Klant kan consultancyservices kopen naast de Support die op grond van de Overeenkomst wordt verstrekt. Deze aanvullende consultancy zal op basis van tijd en materiaal ter beschikking worden gesteld op basis van de prijzen die van tijd tot tijd bij SuperOffice gelden.

Bezoek onze customer community  of neem contact met ons op voor meer informatie over het aanbod van support van SuperOffice en andere programma's die uw succes met CRM mogelijk maken.

7. Schending van de Overeenkomst en aansprakelijkheidsbeperking

Er is sprake van een schending van de Overeenkomst als een van de partijen haar verplichtingen zoals gedefinieerd in de Overeenkomst niet nakomt. Als de Service niet beschikbaar is vanwege fouten of verminderde functionaliteit heeft, of als de Klant een slechte reactietijd haalt, zal dit in de volgende gevallen niet beschouwd worden als een schending van de Overeenkomst door SuperOffice: i) vanwege omstandigheden die buiten de macht van SuperOffice liggen, of ii) vanwege omstandigheden in verband met de Service, als SuperOffice de fout heeft gecorrigeerd of zich redelijk heeft ingespannen om de fout te corrigeren. De verplichting van SuperOffice om de fout te corrigeren geldt alleen voor wat redelijk is onder de gegeven omstandigheden.

SuperOffice geeft geen garantie of toezegging dat de functionaliteit van de Software aan de individuele vereisten, verwachtingen of behoeften van de Klant zal voldoen. SuperOffice geeft geen garantie of toezegging dat er geen onderbrekingen of fouten zullen optreden tijdens het gebruik van de Service.

De Klant erkent dat fouten van tijd tot tijd kunnen optreden en doet afstand van zijn recht om schadevergoeding te vorderen vanwege fouten die zich voordoen, behalve zoals hierboven in artikel 6 uiteengezet.

SuperOffice kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst van welke aard dan ook, gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van het vertraagd opstarten van het gebruik of operationele verstoring, verloren goodwill, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade in verband met vernietiging of verlies van gegevens of documenten, ontneming en/of claims van derden. SuperOffice is uitsluitend aansprakelijk voor fouten in de Software als SuperOffice niet tracht fouten te corrigeren waarvan SuperOffice heeft bevestigd dat zij zal trachten ze te corrigeren. Er wordt geen garantie gegeven dat de fout bevredigend kan worden verholpen. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot de door de Klant gedocumenteerde directe schade, en die aansprakelijkheid is gedurende de gehele levensduur van de Overeenkomst beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW) dat de Klant in de 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsclaim heeft betaald. Er kan geen aansprakelijkheid worden geclaimd als gevolg van fouten of storingen in de Software of de Service, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst.

8. Juridische gebreken

Als een derde juridische stappen onderneemt waarbij wordt gesteld dat de Service inbreuk maakt op de auteursrechten, eigendomsrechten of industriële rechten van anderen, zal SuperOffice zichzelf en het belang van de Klant voor eigen rekening verdedigen. Dit zal echter alleen gelden voor zover de Klant SuperOffice onmiddellijk in kennis stelt wanneer zij van een dergelijke vordering op de hoogte is gesteld, SuperOffice de volledige controle over de zaak krijgt en de Klant met SuperOffice samenwerkt bij de onderhandelingen en in een eventuele gerechtelijke procedure. SuperOffice neemt in dat geval de proceskosten en schadevergoeding die tegen de Klant is uitgesproken voor haar rekening. Geen andere vorderingen dan die welke in dit artikel worden genoemd kunnen tegen SuperOffice worden ingesteld vanwege juridische gebreken.

9. Verwerking van Persoonsgegevens

SuperOffice zal persoonsgegevens verwerken namens de Klant voor het doel van de Overeenkomst. Partijen zullen een afzonderlijke Gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) sluiten waarbij de Klant de Verantwoordelijke is en SuperOffice de Verwerker.

Om toegang te krijgen tot de Service, moet de Klant bepaalde gegevens aan SuperOffice verstrekken, waaronder de juiste naam, contactgegevens en het e-mailadres van de gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt voor de veilige authenticatie en toegang tot de Service evenals voor individuele ondersteuning en service. Daarnaast staat de Klant SuperOffice toegang toe tot gebruikersstatistieken voor het verbeteren en optimaliseren van de Service. Gebruikersstatistieken bevatten geen Persoonsgegevens; alle gegevens zijn geanonimiseerd. De Privacyverklaring van SuperOffice is beschikbaar bij het SuperOffice Trust center.

Daarnaast leeft SuperOffice de relevante bepalingen inzake privacy van gegevens en informatiebeveiliging na van EU Verordening 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals geïmplementeerd in het land van de juridische locatie en het toepasselijke recht, zie artikel 19 van de Overeenkomst.

10. Verwerking van financiële informatie

Indien de Klant een financiële instelling is die onderworpen is aan specifieke regels en voorschriften, zullen die regels en voorschriften in een Bijlage bij de Gegevensverwerkingsovereenkomst tussen partijen worden geregeld.

11. Vertrouwelijkheid

SuperOffice zal verzekeren dat iedereen die namens SuperOffice informatie ontvangt over de Klant en het bedrijf van de Klant, relaties en andere gegevens van de Klant, gemarkeerd als vertrouwelijke informatie, verplicht is om te zorgen dat die informatie niet aan derden wordt getoond zonder toestemming van de Klant. Dit is van overeenkomstige toepassing op de Klant. De Klant zal er ook voor zorgen dat iedereen die namens de Klant handelt alle overige informatie die SuperOffice aan de Klant verstrekt, of informatie die ter kennis van de Klant komt beschermt en vertrouwelijk houdt; voor zover de Klant begrijpt of had moeten begrijpen dat de informatie vertrouwelijke informatie van SuperOffice is. De verplichting om informatie vertrouwelijk te houden blijft na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

12. Vergoedingen en betaling

12.1 Abonnementsvergoedingen

De maandelijkse abonnementsvergoedingen te betalen voor toegang tot de Service worden op het Initiële Orderformulier vermeld. De prijs wordt berekend op basis van het totale aantal gebruikers in elk Gebruikersplan dat op een bepaald moment van kracht is. Als de Klant toegang bestelt voor aanvullende gebruikers en Gebruikersplannen, vgl. artikel 12.4 hieronder, dan is de prijs per gebruiker de alsdan geldende officiële prijs van SuperOffice of, indien van toepassing, de overeengekomen prijs. De Klant wordt voor aanvullende gebruikers gefactureerd op basis van een Gebruikersplan voor de periode vanaf het moment dat de bestelling is bevestigd door SuperOffice en tot aan het einde van de huidige factureringsinterval. Bij de volgende Factureringsintervallen worden toegevoegde gebruikers opgenomen in het totale aantal gebruikers per Gebruikersplan voor het berekenen van de Abonnementsvergoeding.

De Overeenkomst wordt vooraf per Factuurinterval gefactureerd. De factuur beslaat een periode in overeenstemming met de overeengekomen Factuurinterval. De eerste Factuurinterval wordt berekend vanaf het begin van de maand volgend op de datum van de Overeenkomst.

De Klant kan de Factuurinterval wijzigen. De wijziging treedt bij de volgende Factuurinterval in werking. Prijzen en abonnementsvergoedingen worden aangepast volgens de officiële prijslijst van SuperOffice.

Deze Abonnementsovereenkomst is een voortdurende overeenkomst die doorloopt tot zij door een van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 13 wordt beëindigd.

De Klant accepteert dat alle verkoopdocumenten en herinneringen elektronisch worden verzonden. Als SuperOffice geen optie heeft gekregen om het verkoopdocument te e-mailen of te e-factureren, is SuperOffice volgens de lokale wetgeving verplicht om het verkoopdocument per post te verzenden. In deze gevallen brengt SuperOffice een factuurvergoeding per verkoopdocument in rekening.

12.2 Gebruikslimieten

In de Service zijn enkele bronnen/functies beperkt tot een gespecificeerd gebruiksniveau. Deze bronnen en limieten worden gespecificeerd in de officiële prijslijst (d.w.z. omvang van opslag, aantal mailings, etc). Gebruik dat deze limieten overschrijdt wordt gefactureerd volgens een Pay-per-use principe als een Gemeten Service in aanvulling op de prijs van Gebruikers/Gebruikersplannen en wordt toegevoegd aan de volgende Factureringsinterval. Het daadwerkelijke en actuele gebruik van Gemeten Services is beschikbaar voor beheerders van de Klant in de Beheermodule van de Service.

12.3 Aanvullende services

Vergoedingen voor andere services, zoals goedgekeurde advieskosten, worden gefactureerd nadat de betreffende service is uitgevoerd en tegen de overeengekomen prijzen.

12.4 Wijzigingen in het aantal Gebruikers

De Klant mag de Overeenkomst op elk gewenst moment uitbreiden ten behoeve van extra gebruikers. De bestelling wordt geplaatst door de persoon die bevoegd is om de Klant te binden. De bestelling is bindend voor de Klant wanneer deze wordt geplaatst en wordt onderdeel van de Overeenkomst bij bevestiging van de bestelling door SuperOffice. De bestelling wordt uitgevoerd nadat SuperOffice de bestelling heeft bevestigd. Daarna maakt de bestelling deel uit van deze Overeenkomst.

De Klant kan het aantal gebruikers per Gebruikersplan voor de Service verminderen. De vermindering van het aantal gebruikers dat onder deze Overeenkomst valt moet schriftelijk plaatsvinden. Verminderingen worden van kracht aan het einde van het huidige Factuurinterval, onder de voorwaarde dat een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke vermindering minimaal 30 dagen vóór het einde van het lopende factuurinterval wordt verzonden en is ontvangen. Als deze kennisgeving niet plaatsvindt in overeenstemming met deze bepaling, zal de Abonnementsvergoeding niet worden verlaagd tot de volgende factuurinterval, waarin aan deze bepaling van 30 dagen voorafgaande kennisgeving is voldaan. Het degraderen van een Gebruikersplan (naar een Gebruikersplan met minder functionaliteit), kan leiden tot verlies van content, functies of capaciteit van de Service die beschikbaar zijn voor de Klant op grond van de Klant-account, en SuperOffice accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke verliezen.

13. Beëindiging van Overeenkomst

Elke partij kan de Overeenkomst opzeggen. De opzegging van de Overeenkomst moet schriftelijk plaatsvinden en zal van kracht zijn vanaf het einde van de lopende Overeenkomsttermijn. Als de klant vóór het einde van de lopende Overeenkomstperiode opzegt, moet de Klant nog steeds de volledige Overeenkomstperiode betalen. Een schriftelijke opzegging dient minimaal 30 dagen voor het einde van de Overeenkomstperiode naar de andere partij te worden gestuurd. De opzegging geldt niet voor reeds verrichte betalingen, houdt geen enkele vorm van terugbetaling in en geeft alleen aan dat de Overeenkomst niet zal worden verlengd voor een volgende Overeenkomstperiode.

Indien de opzegging niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in de eerste alinea, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor een nieuwe factuurinterval.

Indien de Klant niet betaalt wanneer betaling verschuldigd is, of achter raakt met zijn betalingen of anderszins zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, heeft SuperOffice per direct het recht om de gebruikerslogin op te schorten wanneer uitstaande betalingen onbetaald blijven na kennisgeving door SuperOffice.

Overdracht van gegevens

De Klant heeft de optie om een kopie te ontvangen van zijn gegevens van de Service en moet dit minimaal drie werkdagen van tevoren bij SuperOffice aanvragen. Bij beëindiging van de Overeenkomst, wordt de hoofdgebruiker van de Klant (de Beheerder) doorgeleid naar een website waar documenten in een .zipbestand en de database in een .bakbestand kunnen worden gedownload. 30 dagen na beëindiging worden alle gegevens die toebehoren aan de Klant van de servers en faciliteiten van SuperOffice verwijderd, tenzij SuperOffice verplicht is om gegevens te bewaren vanwege vereisten die dwingendrechtelijk zijn vastgelegd.

SuperOffice kan de Klant helpen bij het converteren van gegevens naar een ander format zoals gespecificeerd door de Klant. SuperOffice zal de tijd die wordt besteed op grond van die bepaling en de conversie van gegevens factureren overeenkomstig de geldende tarieven van SuperOffice voor dergelijke assistentie. Dergelijke assistentie vereist dat alle openstaande betalingen door de Klant zijn voldaan.

14. Overdracht van rechten

SuperOffice kan haar rechten en/of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, zolang dit de uitvoering van de Overeenkomst niet belemmert. Dit moet zo mogelijk 30 dagen van tevoren worden aangekondigd. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van SuperOffice. Deze goedkeuring kan niet op onredelijke gronden worden geweigerd. SuperOffice mag haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde laten uitvoeren, en SuperOffice mag gebruik maken van onderleveranciers.

SuperOffice is nog steeds volledig verantwoordelijk voor de Service jegens de Klant, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van dergelijke onderleveranciers.

15. Communicatie Klant en gebruiker

De Klant is verplicht om aan SuperOffice contactgegevens te verstrekken, waaronder de volledige naam, e-mail en het mobiele telefoonnummer van primaire contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor het systeembeheer, de beveiliging en overeenkomsten. SuperOffice zal contactgegevens van alle gebruikers van de service bewaren. Zie artikel 9 van deze Overeenkomst, de Privacyverklaring van SuperOffice en de Gegevensverwerkingsovereenkomst voor meer informatie.

Alle wijzigingen in de contactgegevens van de Klant, inclusief adreswijzigingen en wijzigingen in de contactpersoon van de Klant met de bevoegdheid om de Klant te binden, dienen schriftelijk aan SuperOffice te worden doorgegeven. De Klant verbindt zich ertoe om te allen tijde correcte informatie te verstrekken over de identiteit van de Gebruiker en een correct en legitiem e-mailadres door te geven.

De Klant gaat ermee akkoord dat SuperOffice de Klant en Gebruikers van tijd tot tijd relevante en/of belangrijke informatie over de service kan sturen, tenzij de Klant er specifiek om vraagt om dergelijke informatie niet te ontvangen. Nota bene omdat deze Service een gecentraliseerde online software service is, kan het van tijd tot tijd nodig zijn om alle Klanten en Gebruikers belangrijke informatie of kennisgevingen te sturen in verband met de werking van de Service. Dergelijke kennisgevingen kunnen naar alle gebruikers worden gestuurd, ongeacht hun abonnementen, voorkeuren en toestemmingen.

16. Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

SuperOffice behoudt zich het recht voor om 4 maanden voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als wijzigingen betrekking hebben op een artikel uit deze Overeenkomst, geldt de voorafgaande kennisgeving zoals hierboven bedoeld. Alle Klanten worden per e-mail van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld.

17. Intellectuele Eigendomsrechten en Eigendom van gegevens

SuperOffice garandeert dat SuperOffice de enige eigenaar en houder is van alle Intellectuele Eigendomsrechten die vereist zijn voor de levering van de Service aan haar Klanten. SuperOffice garandeert dat de software van SuperOffice te allen tijde zal voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals wetten met betrekking tot mededinging, belastingheffing, corruptie en boekhouding en dat SuperOffice beschikt over alle vereiste wettelijke licenties, vergunningen en autorisaties om de Service te leveren.

De Klant is eigenaar van de Klantgegevens. SuperOffice verkrijgt geen enkel recht, geen enkele titel of geen enkel belang inzake de Klantgegevens en SuperOffice zal de Klantgegevens niet voor enig ander doel gebruiken dan strikt noodzakelijk is om de SaaS-services in overeenstemming met deze Overeenkomst te gebruiken.

18. Geschillen

De rechten en plichten van partijen op grond van de Overeenkomst worden volledig beheerst door Nederlands recht. Als er een geschil ontstaat in verband met de interpretatie van de Overeenkomst, zullen Partijen trachten het geschil in goed overleg op te lossen. Als het geschil niet op deze manier kan worden opgelost, wordt het doorverwezen naar de gewone rechtbanken van het statutaire adres van de SuperOffice van de entiteit waarmee u het contract hebt gesloten.

 

19. Met wie sluit de Klant het contract

Hieronder wordt een tabel weergegeven met de gegevens van de SuperOffice entiteit waarmee de Klant het contract sluit en de bijbehorende toepasselijke wetgeving en rechtbanken.

Als u woonachtig bent in: De Klant sluit het contract met: Kennisgevingen moeten worden gestuurd naar: Het toepasselijke recht is: De bevoegde rechtbanken zijn:
Denemarken SuperOffice Danmark A/S Delta Park 46, 2665 Vallensbæk Strand, Denmark Deens Kopenhagen, Denemarken
Finland en Zweden SuperOffice Sweden AB Ynglingatan 14, 113 47 Stockholm, Sweden Zweeds Stockholm, Zweden
Noorwegen SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Norway Noors Oslo, Noorwegen
Duitsland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Germany Duits Dortmund, Duitsland
United Kingdom en Ierland SuperOffice Software Ltd. The Pinnacle, MK9 1BP, Milton Keynes, United Kingdom Engels Milton Keynes, UK
Zwitserland SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Switzerland Zwitsers Basel, Zwitserland
Nederland, Belgie en Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Netherlands Nederlands Oost-Brabant, locatie  Eindhoven,
Nederland