SuperOffice CRM On-site Abonnementsovereenkomst

Deze overeenkomst is geldig voor alle SuperOffice-versie 9 of hoger. U kunt de eerdere versie(s) hier inzien.

De Overeenkomst geeft de Klant toegang tot en het recht op gebruik van de SuperOffice Software (waarbij de toegang tot Software hierna wordt aangeduid als “Software”) tijdens de looptijd van de Overeenkomst, met de functionaliteit die de Software op enig moment heeft.

De Overeenkomst omvat de SuperOffice softwareproducten in de prijslijst voor On-site Abonnementen van SuperOffice die op enig moment geldig is. De softwareproducten en de bijbehorende prijzen waarop de Klant zich abonneert staan aangegeven in een afzonderlijk bestelformulier.

Inhoud

1. Werkingssfeer van de Overeenkomst

2. Definities

3. Looptijd van de Overeenkomst en duur Overeenkomst

4. Beperkt gebruik

5. Onderhoud/Upgrades

6. Ondersteuning

7. Aanvullende bestellingen

8. Verantwoordelijkheid

9. Wettelijke gebreken

10. Vertrouwelijkheid

11. Verzending

12. Prijzen en betaling

13. Beëindiging van Overeenkomst

14. Overdracht van rechten

15. Verwerking van persoonsgegevens

16. Wijzigingen in contactgegevens

17. Recht op inzage

18. Geschillen

19. Met wie de Klant een contract sluit

1. Werkingssfeer van de Overeenkomst

De Overeenkomst geeft de Klant een in tijd gelimiteerd, niet-exclusief recht om de Software te gebruiken met ingang van de datum van de Overeenkomst. Het recht van de Klant om de Software te gebruiken houdt op op het moment dat deze Overeenkomst wordt beëindigd of om een andere reden niet meer van kracht is; zie artikel 3.

2. Definities

Datum Overeenkomst” is de datum waarop u (de Klant) het Eerste Bestelformulier ondertekent. Vanaf deze datum is de Klant een klant en zullen wij toegang verstrekken tot de Software zonder onnodige vertraging.

Looptijd Overeenkomst” is de huidige looptijd van de Overeenkomst waarin u zich bevindt. Dit betekent de eerste termijn van de Overeenkomst van 12 maanden. Na de eerste 12 maanden zal de Looptijd Overeenkomst veranderen om aan te sluiten bij de Factuurfrequentie die u schriftelijk met ons overeenkomt.

Eerste Bestelformulier” is de term die de documenten beschrijft (die informatie bevatten over het aantal Gebruikersplannen, Factuurfrequentie, prijzen, etc.) die ondertekend worden bij het bestellen van de Software.

Factuurfrequentie” is de betalingsperiode die in het Eerste Bestelformulier is aangegeven of waarvan schriftelijk wordt overeengekomen dat deze op een latere datum zal worden gewijzigd. De Factuurfrequentie kan jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of per maand zijn.

Afgemeten Diensten” is de gebruikte term voor het meten van de afname van bepaalde hulpmiddelen van de Software door de Klant. Deze hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld mailings van het maandelijkse volume of van unieke maandelijkse logins bij de Klantenservice.

Betaling per Gebruik” wordt gebruikt wanneer het werkelijke gebruik van “Afgemeten Diensten” hoger is dan de in de Software ingestelde grenzen.

Software” staat voor SuperOffice CRM – de softwarelicenties, gebruikers en modules die door de Klant worden besteld via het Eerste Bestelformulier of eventuele latere updates daarvan.

Gebruikersplan” is de naam van het plan dat aan een individuele gebruiker wordt toegekend voor een specifieke serie functies.

3. Duur van de Overeenkomst en Looptijd Overeenkomst

Het gebruiksrecht als genoemd in artikel 1 duurt voort zolang de Overeenkomst van kracht is. De Overeenkomst is een doorlopende overeenkomst die voortduurt totdat deze wordt beëindigd volgens de bepalingen van artikel 13. De Overeenkomst heeft een verplichte looptijd, berekend vanaf de datum dat de Overeenkomst ingaat tot 12 maanden na het einde van de maand volgend op de datum waarop de Overeenkomst ingaat. De periode vanaf de datum dat de Overeenkomst ingaat en tot het einde van de verplichte periode wordt aangeduid als de “Looptijd Overeenkomst”. Na afloop van deze eerste Looptijd Overeenkomst wordt de Overeenkomst verlengd voor een nieuwe Looptijd Overeenkomst die samenvalt met de betreffende Factuurfrequentie als bepaald in het Eerste Bestelformulier.

4. Beperkte gebruiksrechten

De Overeenkomst geeft de Klant een beperkt recht om de Software te installeren en te laten werken op de door de Klant gekozen locatie van installatie. Het recht om de Software te gebruiken is beperkt en de Software mag uitsluitend geïnstalleerd worden op hardware die volledig eigendom is van of beheerd wordt door de Klant. De Klant mag de Software ook installeren en gebruiken op een systeem dat beheerd wordt door of eigendom is van een derde (“hosting”). Als er gebruik wordt gemaakt van hosting blijft de Klant verantwoordelijk voor het voldoen aan het beperkte recht van de Klant om de Software te gebruiken.

Het recht om de Software te gebruiken is beperkt tot het aantal licenties waarop de Klant zich op enig moment abonneert. Als de Klant de Overeenkomst moet aanpassen om extra Gebruikers daaronder te laten vallen, dient het gebruiksrecht voor extra Gebruikers te worden besteld bij SuperOffice volgens de procedure in artikel 7.

In de Software kunnen bepaalde bronnen/functies beperkt zijn tot een aangegeven gebruiksniveau. Deze bronnen en functies zijn aangegeven in de officiële prijslijst. Gebruik dat deze grenzen overschrijdt zal achteraf in rekening worden gebracht op maandbasis. Indien van toepassing is het werkelijke en huidige gebruik van Afgemeten Diensten beschikbaar voor de beheerders van de Klant in de Software Administration module.

Alleen werknemers of ingehuurd personeel van de Klant die diensten uitvoeren voor de Klant volgens een overeenkomt kunnen worden ingeschreven als Gebruikers van de Software. De Gebruikers dienen zich te verbinden tot het naleven van deze voorwaarden door middel van een schriftelijke verklaring die aan de Klant wordt verstrekt. Niemand anders dan de Gebruikers mag de Software gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SuperOffice.

De Klant mag de Software niet demonteren, decompileren of aan reverse engineering onderwerpen, behalve in situaties waarin dit op basis van de toepasselijke wetgeving ex artikel 19 is toegestaan of indien SuperOffice daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

In geval van een tekortkoming in de naleving van deze voorwaarden die leidt tot het verzuim van de Klant heeft SuperOffice het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en het recht van de Klant om de Software te gebruiken in te trekken. In het geval van een dergelijke beëindiging door SuperOffice is de Klant gehouden om over te gaan tot het vergoeden van de kosten voor de resterende Looptijd Overeenkomst.

De Software die onder de Overeenkomst in licentie is gegeven mag niet worden geïmplementeerd, gebruikt, op de markt gebracht of aangeboden aan andere partijen op een wijze die gebracht wordt als een openbare clouddienst of een multi-tenant online dienst.

5. Onderhoud/Upgrades

De Klant krijgt toegang tot nieuwe versies en servicereleases van de Software zodra deze beschikbaar komen. Updates worden uitgebracht volgens mogelijke behoeften, welke behoeften zullen worden beoordeeld door SuperOffice en uitsluitend ter keuze van SuperOffice worden bepaald, afhankelijk van wat de wijzigingen inhouden. Mogelijke voorbeelden van wijzigingen in nieuwe versies en updates zijn:

  • Foutcorrecties in de Software naar aanleiding van meldingen ontvangen van de klanten.
  • Wijzigingen in de Software als gevolg van preventief onderhoud.
  • Wijzigingen in de functionaliteit van de Software als gevolg van door klanten geuite wensen.
  • Herprogrammering als gevolg van een gewenste wijziging in de structuur van de Software of nieuwe stuurprogramma's, etc.
  • Algemene verbeteringen/wijzigingen aan de Software.

Elke nieuwe versie van de Software zal worden geleverd met documentatie over de nieuwe functionaliteit onder het Help-menu.

6. Ondersteuning

De Klant heeft het recht om Standaard ondersteuning te ontvangen van onze centrale afdeling Ondersteuning tijdens normale werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Kerstavond en Oudjaarsavond en andere officiële feestdagen, of op bepaalde tijden als aangegeven door SuperOffice. Verzoeken om ondersteuning moeten worden ingediend bij onze afdeling Ondersteuning via het menu Help/Support in de applicatie. De Klant krijgt vrije toegang tot het onderdeel zelfbediening van de Community voor klanten.

Ondersteuning omvat de inspanningsverplichting van SuperOffice om Softwareproblemen op te lossen op basis van een gedetailleerde beschrijving van het probleem, verstrekt door de Klant. Het is niet gegarandeerd dat er een oplossing wordt gevonden. Beheer of configuratie van de Software voor de Klant is niet inbegrepen in de Overeenkomst.

Ondersteuning wordt beschikbaar gesteld volgens de volgende richtlijnen:

Klanten moeten een contactpersoon voor ondersteuning benoemen, die zal optreden als aanspreekpunt van de Klant met SuperOffice over ondersteuningsgerelateerde verzoeken.

De Klant zal zich naar beste kunnen inspannen en haar beste gekwalificeerde personeel inzetten om de bron van het probleem te vinden en om gedetailleerde informatie te delen met het ondersteuningspersoneel. Gevallen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden zullen worden overgedragen aan consultancy na overeenstemming met de Klant. Consultancydiensten worden verleend door consultants en gefactureerd volgens de toepasselijke uurtarieven van SuperOffice voor consultancy.

De Ondersteuning omvat alleen de Software als deze wordt gebruikt op de wijze als aanbevolen door SuperOffice, en strekt zich niet uit tot add-ons van derden, andere configuraties voor besturingssystemen en browsers, en soortgelijke niet-aanbevolen werkwijzen. De Ondersteuning omvat geen reparaties aan de inhoud van databases of van problemen die door de Klant zijn veroorzaakt. Verder omvat de Ondersteuning geen ondersteuning van iets buiten de Software waarop de Klant geabonneerd is volgens deze Overeenkomst, of problemen die uitsluitend te maken hebben met de hardware, interne netwerken en internetverbindingen, en/of randapparatuur van de Klant die geheel onafhankelijk zijn van de Dienst.

SuperOffice behoudt zich het recht voor om een training of consultancydiensten aan te bevelen als de ondersteuning de vorm krijgt van algemene training, of om gebruikelijke herhaalde taken uit te voeren die als betaalde diensten beschouwd worden. Diensten zijn beschikbaar tegen afzonderlijk te factureren tarieven. SuperOffice behoudt zich ook het recht voor om de Klant specificaties van mogelijke oplossingen toe te zenden. Dit zal vaak in de vorm zijn van een link naar onze zelfbedieningscommunity, die de Klant moet proberen toe te passen om het probleem in kwestie op te lossen.

Deze Ondersteuning omvat geen enkele vorm van consultancydiensten. De Klant kan aanvullende consultancydiensten aankopen naar behoefte.

Alle problemen die als kritiek worden aangemerkt door SuperOffice zijn gedekt door deze Overeenkomst. Dit soort verzoeken krijgt voorrang in de rij en kan eventueel in het Engels beantwoord worden vanwege de urgentie.

7. Aanvullende bestellingen

De Klant kan de Overeenkomst op elk moment uitbreiden om extra gebruikers te dekken. De bestelling moet worden gedaan door een persoon die bevoegd is om namens de Klant een verplichting aan te gaan. De bestelling wordt onderdeel van de Overeenkomst op het moment van bevestiging van de bestelling door SuperOffice. Nadat SuperOffice de bestelling heeft bevestigd zal deze worden uitgevoerd. Daarna maakt de bestelling deel uit van deze Overeenkomst.

De Klant kan het aantal gebruikers per Gebruikersplan voor de Software verminderen. Vermindering van het aantal gebruikers dat gedekt wordt door deze Overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden. Verminderingen gaan in vanaf het einde van de lopende Factuurfrequentie, op voorwaarde dat een schriftelijke kennisgeving van die vermindering verzonden en ontvangen wordt ten minste 30 dagen vóór het einde van de lopende Factuurfrequentie. De vermindering zal geen enkele vorm van terugbetaling inhouden voor het reeds betaalde gedeelte van de Overeenkomst. Als de kennisgeving van vermindering niet wordt gedaan volgens deze bepaling zullen de Abonnementskosten niet worden verminderd tot aan de volgende Factuurfrequentie, waarin aan deze kennisgevingstermijn van 30 dagen wordt voldaan.

8. Verantwoordelijkheid

De door deze Overeenkomst gedekte Software is standaardsoftware van SuperOffice. De enige verantwoordelijkheid van SuperOffice is dat de Software voldoet aan de wijze waarop deze gepresenteerd wordt op de websites van SuperOffice en aan de omschrijving in de ingebouwde online helpfunctie.

Indien de Software niet voldoet aan het bovenstaande, dient de Klant SuperOffice hiervan op de hoogte te stellen binnen een periode van vijftien (15) dagen nadat de Overeenkomst van kracht is geworden. De Klant heeft in dat geval recht op terugbetaling van de Abonnementskosten die hij voor de Software betaald heeft, of op ontvangst van een nieuwe versie van de Software die wel wezenlijk voldoet aan het bovenstaande.

SuperOffice geeft geen garantie of toezegging dat de functionaliteit van de Software zal voldoen aan de individuele eisen of behoeften van de Klant. SuperOffice geeft geen garantie of toezegging dat er zich geen onderbrekingen of fouten zullen voordoen tijdens het gebruik van de Software. Wanneer de Klant een fout heeft gemeld bij SuperOffice zal SuperOffice bevestigen dat de foutcorrectie zal beginnen, en zal SuperOffice proberen om fouten in de Software te corrigeren. Correcties van fouten zullen worden meegeleverd als onderdeel van nieuwe versies – servicereleases en upgrades – van de Software.

SuperOffice wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor (financiële) schade die mocht worden veroorzaakt door gebreken of fouten in de Software, tenzij de schade het geval is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van SuperOffice.

SuperOffice zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst van welke aard ook, schade als gevolg van vertraagde inbedrijfstelling of operationele verstoring, verloren goodwill, ontneming of vorderingen van derden.

SuperOffice is slechts verplicht tot het proberen om fouten te corrigeren waarvan SuperOffice heeft bevestigd dat zij deze zal proberen te corrigeren. Deze verplichting is beperkt tot door de Klant gedocumenteerde fouten die aantoonbaar hebben geleid tot directe schade.

SuperOffice is niet verantwoordelijk voor (financiële) schade die zich kan voordoen als gevolg van onbevoegd of onjuist gebruikt van de Software.

Als gevolg van gebreken of fouten in de Software is Superoffice niet aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in dit artikel 8 of artikel 9 van deze Overeenkomst.

9. Wettelijke gebreken

In geval een derde in een procedure vordert dat de Software inbreuk maakt op het auteursrecht, eigendomsrecht of industriële rechten van een derde in het land waarin de SuperOffice entiteit is gevestigd die partij is bij deze Overeenkomst ex artikel 19, zal SuperOffice op haar kosten de belangen van haar Klant behartigen. Dit geldt echter alleen voor zover de Klant SuperOffice onmiddellijk op de hoogte stelt van een dergelijke vordering, en SuperOffice de zeggenschap krijgt over de zaak en de Klant meewerkt met SuperOffice in het voeren van onderhandelingen en een eventuele gerechtelijke procedure. In een dergelijk geval zal SuperOffice de proceskosten en toegekende schadevergoeding voldoen. Het is niet toegestaan om andere vorderingen in te stellen tegen SuperOffice dan de in dit artikel genoemde vorderingen wegens wettelijke gebreken.

10. Vertrouwelijkheid

Elk der partijen (“de Ontvangende Partij”) en iedereen die namens de Ontvangende Partij informatie ontvangt over de andere partij (“de Verstrekkende Partij”) en zijn zaken, relaties en andere gegevens, welke informatie als vertrouwelijk is aangemerkt, of waarvan de Ontvangende Partij zou moeten hebben begrepen dat het vertrouwelijke informatie van de Verstrekkende Partij is, is verplicht om die informatie niet openbaar te maken aan buitenstaanders zonder de toestemming van de Verstrekkende Partij. De Ontvangende Partij dient al deze informatie die zij ontvangt van de Verstrekkende Partij te beschermen en geheim te houden. Dit geldt niet voor vertrouwelijke informatie die:

(a) zich in het publieke domein bevindt voorafgaand aan verstrekking aan de Ontvangende Partij;

(b) in het publieke domein terechtkomt na verstrekking aan de Ontvangende Partij, zonder enige schuld of inbreuk op enige verplichting door die Partij;

(c) reeds in het bezit is van de Ontvangende Partij zonder beperking inzake het gebruik op het moment van verstrekking;

(d) wordt verkregen door de Ontvangende Partij van een derde zonder inbreuk op een geheimhoudingsverplichting van een dergelijke derde; of

(e) onafhankelijk wordt ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de Verstrekkende Partij.

11. Verzending

Nieuwe versies van de Software zullen beschikbaar worden gesteld aan de Klant zo spoedig mogelijk nadat een nieuwe versie gelanceerd is. Het is de Klant toegestaan om de Software te downloaden vanaf de downloaddienst van SuperOffice. De Klant dient de meest recente versie van de Software regelmatig te upgraden, uiterlijk binnen 12 maanden na haar uitgifte.

12. Abonnementskosten en betaling

De maandelijkse abonnementskosten voor toegang tot de Software voor een Looptijd Overeenkomst zijn aangegeven in het Eerste Bestelformulier van SuperOffice of een gecertificeerde partner van SuperOffice. De prijs wordt berekend aan de hand van het totale aantal gebruikers en Gebruikersplannen die op enig moment van kracht zijn. Indien de Klant aanvullende Softwareproducten bestelt wordt de Klant gefactureerd voor de periode vanaf bevestiging van de bestelling door SuperOffice tot het einde van de lopende Looptijd Overeenkomst. Daarna wordt de nieuwe Software meegenomen in de basis voor de berekening van de volgende Looptijd Overeenkomst, volgens de bovenstaande bepalingen.

De Overeenkomst wordt per factuurinterval vooraf gefactureerd. De factuur bestrijkt een periode volgens het overeengekomen factuurinterval. Het eerste factuurinterval wordt berekend vanaf de maandwisseling volgend op de datum van de Overeenkomst.

Indien de Klant de Software gebruikt buiten de beperking van de gebruiksrechten in deze Overeenkomst om, of verschuldigde bedragen niet betaalt, of anderszins de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en de Klant in verzuim is, heeft SuperOffice het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

SuperOffice behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief in de prijs van een abonnement op de Software, met een kennisgeving hiervan uiterlijk vier maanden voorafgaand aan de ingang van de volgende Looptijd Overeenkomst. Indien binnen deze periode geen bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgestelde wijzigingen, gelden deze als door de Klant geaccepteerd vanaf het ingaan van de volgende Looptijd Overeenkomst.

De Klant erkent dat SuperOffice het recht heeft om functionaliteit op te nemen in de Software die de Software na verloop van een door SuperOffice bepaalde periode vergrendelt. In geval de abonnementskosten, de onderhoudskosten indien van toepassing, en/of andere bedragen niet door Klant worden betaald op het moment wanneer deze verschuldigd zijn, zal de Software worden vergrendeld en niet meer beschikbaar zijn voor gebruik totdat die bedragen, inclusief rente en andere mogelijke onkosten in verband met de wanbetaling, betaald zijn.

13. Beëindiging van Overeenkomst

Elk der partijen kan de Overeenkomst opzeggen door middel van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de andere partij ten minste 30 dagen vóór het einde van de dan lopende Looptijd Overeenkomst. De opzegging wordt van kracht na het einde van die Looptijd Overeenkomst. In geval de Klant opzegt meer dan 30 dagen vóór het einde van de dan lopende Looptijd Overeenkomst, zal de Klant nog steeds moeten betalen voor de volledige Looptijd Overeenkomst. De opzegging zal niet gepaard gaan met welke vorm van terugbetaling van de vergoeding door SuperOffice dan ook, en geeft uitsluitend aan dat de Overeenkomst niet zal worden verlengd voor een volgende Looptijd Overeenkomst.

Indien de opzegging niet wordt gedaan volgens de bepalingen in de eerste alinea, zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd voor de duur van een nieuwe Factuurfrequentie.

Indien de Klant niet betaalt op het moment dat betaling verschuldigd is, of achterstallig is met betalen, of anderszins zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en de Klant in verzuim is, heeft SuperOffice het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Overdracht van gegevens

De Klant zal na beëindiging van de Overeenkomst nog steeds toegang hebben tot de software. Gedurende een periode van 2 weken na beëindiging heeft de Klant volledige toegang tot de Software. Na de periode van 2 weken zal de software nog steeds beschikbaar zijn, maar alleen in read-only modus. Ook al staat de Software in alleen-lezen modus, het is mogelijk om gegevens te exporteren. De hoofdgebruiker van de Klant (de beheerder) heeft toegang tot het exporteren van gegevens zolang de Klant ervoor zorgt dat de software wordt geïnstalleerd op hardware die volledig eigendom is van de Klant of door de Klant wordt beheerd.

SuperOffice kan de klant helpen bij het converteren van gegevens naar een ander format zoals gespecificeerd door de klant. SuperOffice factureert de tijd die wordt besteed voor het leveren en converteren van gegevens overeenkomstig de geldende SuperOffice-tarieven voor dergelijke assistentie. Dergelijke assistentie vereist dat alle openstaande betalingen door de Klant zijn voldaan.

14. Overdracht van rechten

SuperOffice mag haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, voor zover dit geen wezenlijke belemmering oplevert voor de uitvoering van de Overeenkomst. SuperOffice mag haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door een derde.

De Klant mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van SuperOffice. Deze goedkeuring mag niet onredelijk worden onthouden.

15. Verwerking van persoonsgegevens

Om toegang te krijgen tot de Software moet de Klant bepaalde gegevens aan SuperOffice verstrekken, waaronder de correcte namen, contactgegevens en e-mailadressen van de gebruikers. Deze gegevens worden gebruikt voor individuele ondersteuning en dienstverlening. Daarnaast geeft de Klant SuperOffice toegang tot gebruikersstatistieken ten behoeve van het verbeteren en optimaliseren van de Software. Gebruikersstatistieken bevatten geen persoonsgegevens; alle gegevens zijn geanonimiseerd. De Privacyverklaring van SuperOffice is beschikbaar in het SuperOffice Trust Center.

Verder zal SuperOffice zich houden aan de relevante bepalingen over gegevensbescherming en informatiebeveiliging van EU Verordening 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals toepasselijk in het land van het rechtsgebied en toepasselijk recht als aangegeven in artikel 18 van de Overeenkomst.

16. Wijzigingen in contactgegevens

Alle wijzigingen in de contactgegevens van de Klant, waaronder adreswijzigingen en wijzigingen van de contactpersoon met de bevoegdheid om namens de Klant verplichtingen aan te gaan, dienen schriftelijk te worden medegedeeld aan SuperOffice.

17. Recht op inzage

SuperOffice mag, met 3 werkdagen voorafgaande kennisgeving, een inspectie uitvoeren bij de Klant om te controleren of het gebruik van de Software door de Klant in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst. De inspectie kan worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde. Per Looptijd Overeenkomst mag er tweemaal een inspectie plaatsvinden. De Klant mag geen compensatie eisen in verband met een inspectie door SuperOffice.

18. Geschillen

De rechten en verplichtingen van partijen uit hoofde van de Overeenkomst worden geheel beheerst door het nationale recht dat op de SuperOffice vestiging van toepassing is waarmee u een contract heeft. Mocht zich een geschil voordoen in verband met de interpretatie van de Overeenkomst, dan zullen partijen het geschil trachten op te lossen door minnelijke onderhandelingen. In geval het geschil niet op deze wijze kan worden opgelost zal dit worden verwezen naar de bevoegde rechter op het vestigingsadres van de entiteit van SuperOffice waarmee u een contract hebt.

19. Met wie sluit de Klant een contract?

In de onderstaande tabel staan de bijzonderheden van de entiteit van SuperOffice waarmee de Klant een contract sluit en het bijbehorende toepasselijk recht en de rechtbanken.

Als u gevestigd bent in: Heeft de Klant een contract met: Berichten dienen gezonden te worden aan: Het toepasselijk recht is: De rechtbanken met exclusieve bevoegdheid zijn:
Denemarken SuperOffice Danmark A/S Islands Brygge 41, 3.sal, 2300 København, Denemarken Deens Kopenhagen, Denemarken
Finland en Zweden SuperOffice Sweden AB Sveavägen 159, 113 46 Stockholm,  Zweden Zweeds Stockholm,  Zweden
Noorwegen SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Noorwegen Noors Oslo, Noorwegen
Duitsland SuperOffice GmbH Phoenixseestrasse 17, 44263 Dortmund, Duitsland Duits Dortmund, Duitsland
Verenigd Koninkrijk en Ierland SuperOffice Norge AS Wergelandsveien 27, 0167 Oslo, Noorwegen VK Engeland / Wales
Zwitserland SuperOffice AG Uferstrasse 90, 4057 Basel, Zwitserland Zwitsers Basel, Zwitserland
Nederland, België en Luxemburg SuperOffice Benelux B.V. Emmasingel 29.41, 5611 AZ, Nederland Nederland Oost-Brabant, locatie  Eindhoven,
Nederland